Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

KOPSE Opas: 1 2 Pelaaminen 3 4 5

Pelaaminen joukkueessa

Aloittavat joukkueet

Aloittavat joukkueet pelaavat esim. Opel-liigaa, piiri­sarjaa, ystävyys- ja paikallis­sarja­otteluita sekä ottavat osaa joihinkin lasten jalka­pallo­turnauksiin ja -tapahtumiin.

Ensim­mäisinä peli­vuosina on tärkeintä tutustuttaa pojat ja tytöt jalka­palloon. Tässä vaiheessa ei lapsista tehdä vielä huippu­pelaajia, mutta voidaan kyllä pilata monta hyvää lupausta sammut­tamalla nuorelta innostuksen kipinä.

Opel-liigan ottelu Mikkolan hiekkakentällä 2012

Kaikki pelaa!

Seurassa noudatetaan Suomen Pallo­liiton Kaikki Pelaa sääntöjä, joiden tarkoituksena on taata jokaiselle juniori­pelaa­jalle riittä­västi peli­aikaa.

Pienimpien pelaajien peleissä nouda­tetaan puolen pelin takuuta. Lisäksi jokainen joukkue laatii vuosittain Peli­säännöt (ks. Pallo­liiton ohje) pelaajien ja joukkueen­johdon sekä vanhempien ja joukkueen­johdon välillä, jotta yhteis­työ joukkueen sisällä toimisi mahdol­lisimman hyvin.

Ikäluokat

Jalkapallossa juniori­toiminta perustuu ikäluokkiin, eli pelaajat jakautuvat ryhmiin syntymä­vuotensa perus­teella. Nuorempi voi pelata myös vanhem­massa ikä­luokassa, mutta vanhempi ei nuorem­massa. Poik­keuksen tekevät joissakin turnauksissa (esim. Stadi Cup) nouda­tettavat yli-ikäisyys­säännöt.

Poikien pelaaja­määrät ovat KOPSEssa vaihdelleet 25 ja 50 pojan välillä ikä­luokittain. Joka ikä­luokassa on ainakin yksi joukkue. Vanhimmat pelaavat edustus­joukkueessa, nuorimmat ovat viisi­vuotiaita.

Tyttöjen ikäluokat ovat toistaiseksi olleet pienempiä kuin poikien, mutta innostus tyttö­jalka­palloon on selvästi lisään­tynyt ja siihen panos­tetaan jatkossa entistä enemmän. Tyttö­joukkueita on seurassa tällä hetkellä kuusi­vuotiaista 02-tyttöihin asti.

Seurassa on myös yksi mies­joukkue ja yksi nais­joukkue.

Joukkueen koko

Nuorimmissa ikä­luokissa on vain yksi ryhmä, jonka pelaajat jaetaan tason mukaisiin ryhmiin. Näissä ikä­luokissa pelejä pelataan eri­laisilla peli­muodoilla (5v5 ja 7v7). Myöhemmin pelataan myös 9v9-pelejä ja sitten 13-vuotiaana voidaan pelata jo 11v11-peli­muodossakin sarjasta riippuen.

Toimihenkilöt

Pelaajien lisäksi toimiva joukkue tarvitsee tuekseen useita aikuisia ja heiltä aktii­visen panoksen. Joukkue tarvitsee valmentajia tai ohjaajia, joukkueen­johtajan, huoltajia, rahaston­hoitajan jne. Esi­merkiksi joukkueen peli­matkojen, rahoituksen ja kuljetusten järjes­tämiseen tarvitaan kaikkien vanhempien tukea.

Tarkempi erittely joukkueen toimihenkilöistä löytyy oppaan sivulta 3.

Joukkueen tärkein henkilö heti pelaajien jälkeen on valmentaja. Jokaisella joukkueella olisi hyvä olla vähintään 2-4 valmentajaa. Tällöin harjoitukset voidaan pitää, vaikka jollain valmentajista olisikin esimerkiksi työeste. Valmennus toteutuu paremmin pien­ryhmissä, sillä silloin valmentajilla on enemmän aikaa yksit­täisille pelaajille.

Millään seuralla ei ole varastossa koulu­tettuja valmentajia, joten uusien pelaa­jien myötä aloittavat myös uudet valmentajat uransa. Hyvin usein aloittavalla joukkueella valmentaja on jonkun pelaajan isä, äiti, vanhempi veli tai sisko.

Valmentajien keskeinen tehtävä on harjoitusten suunnittelu ja toteut­taminen sekä joukkueen ohjaus otteluissa, esi­merkiksi pelaajien vaihdot.

KOPSE T04 Opel-liigan ottelussa Mikkolan kentällä

Valmentajien koulutus

Seura järjestää uusille valmentajille muutaman illan sisäistä valmentaja­koulutusta, jotta toiminta harjoi­tuksissa käynnistyisi helpommin. Ensimmäinen valmentaja­kurssi on E-taso. Kurssi kestää yhden illan ja niitä järjestetään säännöllisesti yhdessä Koivu­kylän Pallo­seuran kanssa.

Koulutusta tarjotaan myös koke­neemmille valmenta­jille enimmäkseen syksyn ja talven aikana. Suomen Pallo­liitto kouluttaa yhdessä piirien kanssa useita satoja valmentajia vuosittain. KOPSEn valmentajia osallistuu näille kursseille kymmeniä.

Valmennustoimintaa ohjaa KOPSEn valmentajille laadittu valmennus­linjaus, josta saa apua ja ideoita omien harjoi­tusten suunnitteluun.

KOPSEssa valmentaja ei ole yksin!

© 2018 Korson Palloseura ry — 24.04.2018 11:22 (fi)