Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Säännöt

Korson Palloseura ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Korson Pallo­seura ry.

Perustettu syyskuun 28. päivänä 1980.

Kotipaikka ja toimialue on Vantaa.

Seuran kieli on suomi.

Seura kuuluu jäsenenä Suomen Pallo­liitto - Finlands Bollförbund ry:een, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia liikunta­harrastusta, erityisesti jalka­palloilua, toimi­alueellaan tavoitteena jäsenistön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen kunnon kehittäminen.

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa;
 • harjoitus-, koulutus-, valmennus- ja kasvatustoimintaa;
 • tiedotus- ja valistustoimintaa sekä
 • kuntoliikuntaa ja muuten vastaavaa toimintaa
 • välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu­välineitä ja -asusteita

Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja omistaa ja ylläpitää urheilu­laitoksia.

Aatteellisen toimintansa tukemiseksi seura voi järjestää huvi- ja tanssi­tilaisuuksia, rahan­keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kustannus- ja monistus­toimintaa sekä majoitus- ja ravitsemus­liikettä ja bingo­toimintaa.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SPL:n piirin ja SPL:n sääntöjä ja sääntöihin perustuvia määräyksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunnia­jäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheen­johtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunnia­puheen­johtajan arvo on elin­ikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisö­jäseneksi oikeus­kelpoisen yhteisön. Seuran varsinaiset ja kannattavat henkilö- ja yhteisö­jäsenet suorittavat vuosi­kokouksen määräämän liittymis­maksun ja vuosittaisen tai kerta­kaikkisen jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Jäsenellä on oikeus erota seurasta, jos hän on tehnyt siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheen­johtajalle tai ilmoittanut siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytä­kirjaan merkitsemistä varten.

6 §

Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka laiminlyö jäsen­maksunsa suorittamisen tai toimii seuran sääntöjen vastaisesti.

7 §

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsi­naista kokousta, vuosi­kokouksen toukokuun 1. päivään mennessä ja syys­kokouksen syys-marras­kuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Seuran sääntömääräisiin kokouksiin on ilmoittau­duttava kokous­kutsussa määriteltävään päivä­määrään mennessä käyttääk­seen ääni­oikeutta kokouksessa.

Vuosikokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytä­kirjan tarkastajaa ja äänten­laskijat (2)
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • esitetään toiminta- ja tili­kertomukset tilin­tarkastus­lausun­toineen edelli­seltä toimi­kaudelta
 • päätetään edellisen tili­kauden tilin­päätöksen vahvista­misesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuu­velvollisille
 • päätetään sääntöjen 10 §:n määräämissä rajoissa seuran kokouksen koolle­kutsumis­tavasta
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi (2) pöytä­kirjan tarkastajaa ja äänten­laskijat (2)
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • määrätään varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisö­jäsenten liittymis­maksun ja jäsen­maksun suuruus seuraa­valle kalenteri­vuodelle
 • valitaan hallituksen puheen­johtaja ja vara­puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja vara­jäsenet ero­vuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi vuodeksi sekä kaksi (2) tilin­tarkastajaa vara­miehineen seuraavalle vuodelle
 • vahvistetaan toiminta­suunnitelma ja talous­arvio seuraa­valle kalenteri­vuodelle
 • käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

8 §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksin­kertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkai­semiseksi ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaali- ja suljetussa lippu­äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla, muissa asioissa se mieli­pide voittaa, johon kokouksen puheen­johtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni.

Kannattavalla yhteisö­jäsenellä on puhe-, mutta ei ääni­oikeutta seuran kokouksissa. Valta­kirjalla ei saa äänestää.

9 §

Seuran tilit päätetään kalenteri­vuosittain. Tilit on jätettävä tilin­tarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosi­kokousta ja ne on palautettava hallitukselle lausunnolla varustettuna kahta (2) viikkoa ennen kokousta.

10 §

Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin on toimitettava seuran jäsenille edellisen vuosi­kokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai seuran koti­paikka­kunnalla leviävässä sanoma­lehdessä julkaistavalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistys­lain tai näiden sääntöjen mukaan on kokous­kutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys johtokunnalle ennen kokous­kutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka yksi kymmens­osa (1/10) seuran jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjalli­sesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämi­sestä.

11 §

Seuran nimen kirjoittavat puheen­johtaja, vara­puheen­johtaja, sihteeri ja talouden­hoitaja, heistä kaksi yhdessä.

12 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen talouden­hoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syys­kokouksen valitsema hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi toiminta­vuodeksi kerrallaan valittu puheen­johtaja, vara­puheen­johtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä ensimmäinen että toinen vara­jäsen. Hallituksen varsi­naisista ja vara­jäsenistä puolet on aina ero­vuorossa vuosittain.

Varajäseniä ei ole nimetty varsi­naisille jäsenille. Mikäli varsi­nainen jäsen ei osallistu kokoukseen, on ensimmäi­sellä vara­jäsenellä ääni­oikeus. Mikäli kaksi varsi­naista jäsentä ei osallistu kokoukseen, myös toisella vara­jäsenellä on ääni­oikeus.

Vara­jäsenten kausi on kaksi vuotta, mutta ensimmäi­sellä kerralla toisen vara­jäsenen kausi on yksi vuosi. Vara­jäsen jatkaa varsi­naisen jäsenen kauden loppuun, jos varsi­nainen jäsen eroaa itse tai erotetaan kesken kauden hallituksesta.

Hallitus kokoontuu puheen­johtajan tai hänen ollessa estynyt vara­puheen­johtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätös­valtainen, kun puheen­johtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara­puheen­johtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • toimia seuran toimeen­panevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunni­telmien mukaisesti
 • suunnitella ja kehittää seuran kokonais­toimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
 • vahvistaa mahdolliset tehtävän­jaot keskuudessaan
 • vastata seuran ulko­puolelle suuntautu­vasta toiminnasta
 • vastata Suomen Pallo­liiton ja sen piirien sääntöjen ja sääntöihin perustuvien ohjeiden seuralle asettamista velvoit­teista
 • vastata seuran kokousten antamista velvoit­teista
 • pitää jäsenluetteloa
 • hoitaa seuran taloutta
 • valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimi­henkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • päättää seuran ansio­merkkien myöntämi­sestä ja muiden kunnia- ja ansio­merkkien esittämi­sestä
 • luovuttaa tilit tilin­tarkastajille tarkas­tettavaksi vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosi­kokousta.

13 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan vuosi­kokouksessa, jos kokous­kutsussa on muutos­ehdotuksesta mainittu ja vähintään kolme neljäs­osaa (3/4) kokouksen ääni­oikeutetuista jäsenistä muutos­ehdotusta kannattaa.

14 §

Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäi­sessä vähintään kuukauden väli­ajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla ääni­määrällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

15 §

Jos seura puretaan, päättää viimeinen kokous, miten seuran varat on käytettävä jalka­palloilun edistämiseksi, mihin tarkoitukseen seuran varat on myös käytettävä seuran tullessa lakkautetuksi.

16 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistys­lakia.

Vanhentuneet säännöt

© 2018 Korson Palloseura ry — 13.10.2018 16:52 (fi)